ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
《ᠲᠤᠳᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ 》ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ
2015.03.30 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

    ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠪ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 2015 ᠤᠨ ᠪ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ25 ᠪ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ《 ᠲᠤᠳᠤ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ》ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠮᠦᠷᠤᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠪ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ  ᠳᠤ  ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠤᠨ ᠪ ᠲᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠨ ᠪ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持