ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
《 ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ》ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠢ᠌ᠴᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡ
2015.04.02 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

    2015  ᠤᠨ ᠤ3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ31 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠤᠯᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠦ
 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 《 ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ   ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ
 ᠠᠵᠢᠯ 》 ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ 《  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠯ
 ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ    ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ
 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ》 ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠬᠦᠯ
 ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠤᠢ᠌ᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ 
ᠲᠤ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠥᠷᠲ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ 
ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷ 
ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ  ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

 

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持