ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ
2017.05.15 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮᠳᠣ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠯ

 

ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ᠄

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠬᠤᠸᠠ|  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠤ  |   ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ᠄

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠪᠠᠳᠤ  |  ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠬᠦᠦᠪᠤᠯᠠᠭ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ|  ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠣᠶᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ| ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ | ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ| ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠶᠠᠨ ᠯᠢᠩ | ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ(3ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ9ᠡᠴᠡ 5ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ12ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ)

ᠮᠦᠯᠠᠨ| ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠶᠢᠩ  ᠴᠦᠨ| ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠣᠳᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ|ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠭᠤᠸ᠎ᠠ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ᠄

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ| ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠬᠠᠢᠲᠠᠩ| ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠬᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ| ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ |ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ| ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠰᠢ| ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠲᠠᠨ᠎ᠠ| ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠪᠥᠬᠡ| ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠾᠦᠩ ᠮᠸᠢ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ| ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ| ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ| ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

ᠰᠡᠴᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ| ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

 

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持