ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ
2017.05.03 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ᠄

     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤᠳᠠᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠩᠭᠢᠮᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ  ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

     ᠨᠢᠭᠡ ᠄  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ

     ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷ

     ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠄  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ      

    2017ᠣᠨ ᠤ5ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ6ᠡᠴᠡ8  (ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ)

     ᠭᠤᠷᠪᠠ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

    1᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠬᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ  ᠥᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠃

    2᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ

     ᠳᠦᠷᠪᠠ᠄   ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ

    1᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠣᠷᠤᠢ  ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢ  ᠡᠷᠡᠰ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

    2᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠢ  ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ  ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

     ᠳᠠᠪᠦ ᠄  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ

    1᠂ ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠡᠴᠡ 13ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠠᠭᠰᠢ

    2᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠡ 15ᠨᠡᠷᠡᠰ

    3᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠊ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠡ14ᠨᠡᠷᠡᠰ

    4᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠡᠴᠡ13ᠨᠡᠷᠡᠰ

    5᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠢᠷᠥᠭᠤ ᠡᠴᠡ2ᠨᠡᠷᠡᠰ

    6᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ1ᠨᠡᠷᠡᠰ

    7᠂ ᠪᠤᠤ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ1ᠨᠡᠷᠡᠰ

    8᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ1ᠨᠡᠷᠡᠰ

    9᠂ ᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠢᠩ  ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 1ᠨᠡᠷᠡᠰ

   10᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ1ᠨᠡᠷᠡᠰ

 

 

 

                              ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪ

                                                 2017ᠣᠨ ᠤ5ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ3

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持