ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ
ᠰᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ
2017.04.13 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持