ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ
ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠡ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 2011︱2012 ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ 》 ᠂ 《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ 》 ᠂ 《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤ
2012.08.29 ᠲᠣᠰ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ

    2011︱2012 ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠳᠡᠭ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ  ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ  ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠭᠠᠨ ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠭᠠᠨ ᠮᠦᠴᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠬᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ  ᠢ ᠲᠠᠮᠡᠴᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠡ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠱᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠤᠨ  ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ 17 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 17 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠳᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 24 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠡᠡ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 67 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠣᠢᠰᠢᠳᠠ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠳᠡᠮᠨᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠩ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠢᠰᠢᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠥᠬᠦᠳ  ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢ  ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠤᠩᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠡ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

    ᠯᠢᠨᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ

    2012.8.29

     ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠠ ᠃

ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ 0ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ


( ᠨᠧᠲ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠧᠲ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ )
蒙ICP备14003075号
通信地址:巴林左旗教师进修学校蒙文部 哈那格尔 联系电话:13214869655
Copyright © www.balinedu.com All Right Reserved.内蒙古德力海信息技术有限公司技术支持